Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Mezinárodní politologický ústav Brno

Mezinárodní politologický ústav
ředitel: Doc. PhDr. P. Fiala, Dr.
Veveří 70, 611 80 Brno
tel. 41 21 48 52Činnost MPÚ MU byla stejně jako v předchozích letech zaměřena na oblast pořádání seminářů a konferencí, vydávání periodik a odborných publikací a na realizaci vědeckovýzkumných projektů.
Začátkem dubna pořádal ústav mezinárodní seminář za účasti odborníků z oblasti regionálního rozvoje na téma Regiony České republiky v přeshraniční spolupráci. Na tuto úspěšnou akci navázal cyklus dvou konferencí, které byly věnovány otázce připravenosti ČR a jejích sousedů na úkoly spojené s pokračující integrací evropského kontinentu. První část nazvaná ČR a její sousedé v procesu integrace I. se konala začátkem května a pozvání přijali představitelé našich zastupitelských úřadů v Německu a Rakousku, kteří diskutovali o společných problémech se svými protějšky sídlícími v ČR. Druhá část cyklu přednášek pokračovala na konci května a byla nazvaná ČR a její sousedé v procesu integrace II.. Pozornost byla věnována relacím se Slovenskem a Polskem. Své příspěvky přednesli velvyslanci a zástupci našich velvyslanectví ve zmíněných dvou zemích a jejich partneři ze zastupitelským úřadů sídlících v ČR.
Za  velkého zájmu akademické i neakademické veřejnosti pořádal ve druhé polovině října MPÚ mezinárodní konferenci Nacionalistické politické strany v Evropě. Během jednání měli účastníci mo?nost diskutovat o problémech spojených se soudobým nacionalismem a jeho projevy ve Španělsku, Francii, Německu, Rakousku, Velké Británii, České republice, Slovensku, Polsku, Bělorusku a Ukrajině. V listopadu ústav hostil účastníky konference Aktuálnost změn ústavy ČR. Mezi hosty byla řada významných zástupců legislativní, výkonné i soudní moci, kteří se zabývali současnou podobou základního zákona ČR a možnostmi jeho zdokonalení. Na konferenci v prosinci navázaly dva semináře za účasti řady zahraničních hostů, jejichž cílem bylo porovnat situaci v jednotlivých postkomunistických zemích ve vztazích majoritní společnosti vůči men?inám. Semináře nesly názvy: Národní politika v postkomunistických zemích a Střední Evropa v transformaci.
Ústav pokračoval ve vydávání čtvrtletníku Politologický časopis a otevřel také další ročník vydávání dvouměsíčního monitoringu Politika v České republice. Nově začal vydávat internetový časopis Středoevropské politické studie, který vychází čtvrtletně a jednotlivé příspěvky zůstávají v původních jazykových formátech české, anglické a německé.
Mimo pravidelná periodika zahájil MPÚ vydávání publikací ve dvou edičních řadách - studie a monografie. V rámci studií vyšlo: Šimíček, V. (ed.): Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích, Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. Z monografií vyšlo: Pitrová, M.: Institucionální struktura Evropské unie. Mimo ediční řady vyšlo několik sborníků: Dančák, B., Fiala, P. (eds.): Nacionalistické politické strany v Evropě, Dančák, B., Šimíček, V. (eds.): Aktuálnost změn Ústavy České republiky, Dančák, B. (ed.): Pobaltí v transformaci, politický vývoj Estonska, Litva a Lotyšska, Hanuš, J. (ed.): Religiozita v době společenských změn.


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz